Účtovníctvo

 

Vedenie účtovníctva je základnou podmienkou fungovania Vášho podnikania, a preto je veľmi dôležité sa dobre rozhodnúť komu ho zveríte, tak aby ste mali zabezpečené kvalitné podnikanie s minimálnymi nákladmi.

Naša spoločnosť vám spracuje jednoduché aj podvojné účtovníctvo profesionálne a zaručujeme kvalitu spracovania na čas s návrhom riešení na optimalizáciu a úsporu daní.

Jednoduché účtovníctvo

Čo obsahuje kompletné vedenie jednoduchého účtovníctva?

 • evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh
 • evidencia majetku (pri evidencii dlhodobého majetku odpisovaného zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov pre účtovné aj daňové odpisy)
 • skladová evidencia
 • spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene
 • evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • vykonanie účtovnej uzávierky na konci účtovného obdobia (vrátane prípadnej pomoci pri inventarizácii, vypracovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov)
 • vypracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie podkladov pre všetky typy daňových priznaní a registrácií
 • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, t. j. o stave pohľadávok a záväzkov, upozornenie na rizikové položky, informovanie o priebežnom základe dane a predbežnej dani z príjmov
 • komunikácia s úradmi
 • poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi
 • odborné konzultácie a poradenstvo

Podvojné účtovníctvo

Čo obsahuje kompletné vedenie podvojného účtovníctva?

 • evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do denníka a hlavnej knihy
 • evidencia majetku (pri evidencii dlhodobého majetku odpisovaného zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov pre účtovné aj daňové odpisy)
 • skladová evidencia
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, knihy cenín…
 • spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene, saldokonto prijatých a vystavených faktúr (záväzkov a pohľadávok)
 • vykonanie účtovnej uzávierky na konci účtovného obdobia (vrátane prípadnej pomoci pri inventarizácii, vypracovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov)
 • zostavenie účtovnej závierky (súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok) v závislosti od typu účtovnej jednotky
 • príprava podkladov k schváleniu účtovnej závierky, príp. zverejňovanie účtovnej závierky a splnenie ďalších zákonom stanovených povinností
 • spracovanie podkladov pre všetky typy daňových priznaní a registrácií
 • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu
 • daňová optimalizácia
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • komunikácia s úradmi
 • poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi